Hướng Dẫn Mẫu Thanh Lý Hợp Đồng Thuê Nhà Trước Thời Hạn Mới Nhất 2019

Mẫu thanh lý hợp đồng thuê nhà trước thời hạn ra đời khi cả bên thuê nhà lẫn bên cho thuê thỏa thuận chấm dứt hiệu lực của hợp đồng hoặc hợp đồng thuê nhà đã hết thời hạn cần phải ký hợp đồng thanh lý. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn mẫu đơn đó, hãy theo dõi nếu cần thiết với bạn nhé….

Mẫu thanh lý hợp đồng thuê nhà trước thời hạn năm 2019 như sau

HỢP ĐỒNG THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Số: ……………………/HĐTLTN

(Căn nhà số : ………. đường ………………………….. phường ………………….. quận ……………………….)

– Căn cứ Hợp đồng thanh lý hợp đồng thuê nhà số …../20……./HĐCNCP-……………… ký ngày …../…../20….

– Căn cứ tình hình thực tế thực hiện Hợp đồng thuê nhà.

Chúng tôi ký tên dưới đây gồm:

Bên cho thuê nhà (Gọi tắt là Bên A):

Ông/Bà:…………………………………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số: ………………………. Do ……… cấp ngày ……. tháng ……. năm …………..

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………………………….

Bên thuê nhà (Gọi tắt là Bên B):

Công ty:…………………………………………………………………………………………………………….

Trụ sở số:………………………………………………………………………………………………………….

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:…………………………………………………………………………

Do Ông (Bà):……………………………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số: ………………………. Do ……… cấp ngày ……. tháng ……. năm …………..

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………………………..

Làm đại diện theo Giấy ủy quyền số:…………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

Căn cứ vào hợp đồng thuê nhà đã ký giữa chúng tôi tại Phòng Công chứng số …………………….. ngày ……… tháng ……… năm ……….., chúng tôi thỏa thuận việc thanh lý hợp đồng thuê nhà như sau:

Điều 1. Hai bên cùng đồng ý chấm dứt trước thời hạn thuê nhà kể từ ngày  ….. tháng ….. năm…..

Điều 2. Bên A xác nhận đã nhận lại phần nhà cho thuê và Bên B đã thanh toán đủ tiền thuê nhà cho Bên A. Mọi vấn đề có liên quan đến hợp đồng thuê nhà hai bên đã tự giải quyết xong.

Điều 3. Hai bên cam kết không tranh chấp hay khiếu nại gì về sau.

Điều 4. Kể từ ngày hợp đồng thanh lý này được hai bên ký kết và Phòng Công chứng số …………… thành phố  Hồ Chí Minh chứng nhận, Hợp đồng thuê nhà nêu trên không còn giá trị nữa.

Hợp đồng được lập thành ………. bản, mỗi bản ………… trang, mỗi bên giữ 01 bản, Phòng công chứng số ………. lưu 01 bản.

Lập tại Phòng công chứng số ……………… ngày ……….. tháng ……….. năm …….

 

                   Bên A                                                                       Bên B

       (ký và ghi rõ họ và tên)                                                (ký và ghi rõ họ và tên)

Bạn có thể áp dụng mẫu thanh lý hợp đồng thuê nhà trước thời hạn như trên nếu cần thiết cho hoàn cảnh của mình bạn nhé.

Để tham khảo thêm các nội dung liên quan doanh nghiệp bạn có thể truy cập Tin tức nội bộ , Office4u sẽ biên soạn các nội dung thường gặp trong kinh doanh

 
0908.802.902
HỖ TRỢ MIỄN PHÍ
Office4u's phonenumber
Mobile
Phone
Zalo
Zalo
Báo giá nhanh
Báo giá
Mobile
Zalo