Trang chủ BlogTin tức nội bộ

Mẫu Biên Bản Thanh Lý Hợp Đồng Trước Thời Hạn Thông Dụng Nhất 2019

14/03/2019 Facebook Google + Twitter

Nếu bạn và đối tác có ký hợp đồng với nhau nhưng nay đã hết thời hạn hợp đồng, khi hết thời hạn bắt buộc bạn phải làm biên bản thanh lý hợp đồng trước thời hạn. Mục đích của biên bản này nhằm chấm dứt giá trị pháp lý của hợp đồng đã ký, đồng thời nó cũng là căn cứ pháp lý về sau. Dù đã hết hợp hợp đồng nhưng thủ tục thanh lý hợp đồng này là bắt buộc cần có trong giao thương, buôn bán, thuê văn phòng, nhà đất. Nếu bạn đang cần, bạn có thể tải mẫu biên bản thanh lý hợp đồng trước thời hạn thông dụng nhất năm 2019 dưới đây nhé.

Tải mẫu biên bản thanh lý hợp đồng trước thời hạn - mẫu mới nhất năm 2019

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Số: …………………../TLHĐ

Căn cứ vào Hợp đồng …………. số: ………………/………….. ký ngày …./…../……..  giữa Công ty ………… và Công ty ………..

Hôm nay, ngày …… tháng ….. năm …….. Tại …………………………………………, Chúng tôi gồm:

BÊN A: CÔNG TY ……………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………

Đại diện bởi ông : ……………………………………………………………………………………………

Chức danh           : …………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại       : …………………………………… Fax: ……………………………………………….

MST                     : …………………………………………………………………………………………..

BÊN B: CÔNG TY ……………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………

Đại diện bởi ông : . …………………………………………………………………………………………..

Chức danh           : …………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại       : ……………………………………………… Fax: …………………………………….

MST                     : ………………………………………………………………………………………….

Hai bên thống nhất ký biên bản thanh lý Hợp đồng ……………….. số: ……/……../……/200. ký ngày …./…../……..   với nội dung sau:

ĐIỀU 1:

Bên B đã tiến hành …………… cho Bên A theo hợp đồng ……….. nghiệp số: ……/……../……/200. ký ngày …./…../…….

ĐIỀU 2: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán:

Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B mức phí dịch vụ như sau:

Giá trị hợp đồng trước thuế: …………………………………………………………………………

Thuế VAT: ……………………………………………………………………………………………

Giá trị hợp đồng sau thuế: …………………………………………………………………………

Phương thức thanh toán: Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B khoản tiền trên ………………………………….

ĐIỀU 3:

Bên A đồng ý thanh toán toàn bộ số tiền trên cho Bên B theo như quy định tại Điều 2 của Biên bản này.

Hai bên thống nhất thanh lý Hợp đồng …………. số: ……/……../……/200. ký ngày …./…../……..  giữa Công ty ………… và Công ty ………..

Biên bản thanh lý này được lập thành 02 bản mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngoài bản hợp đồng trên bạn cũng có thể tham khảo thêm mẫu hợp đồng dưới đây:

 

mau-bien-ban-thanh-ly-hop-dong-truoc-thoi-han

 

CÔNG VĂN THÔNG BÁO CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG THUÊ VĂN PHÒNG
Kính gửi: CÔNG TY B

Căn cứ Hợp đồng thuê văn phòng số:…./20…/Công ty A – Công ty B giữa Công ty A và Công ty B ký ngày…….tháng……..năm 20…;
Căn cứ vào tình hình thực tế thực hiện Hợp đồng;


Căn cứ và quyền và nghĩa vụ của các Bên

Công ty A xin thông báo đến Qúy Công ty về việc đơn phương chấm dứt Hợp đồng thuê văn phòng số:…./20…/Công ty A – Công ty B như sau: 


      Hợp đồng thuê văn phòng số:…../20…./Công ty A – Công ty B giữa Chúng tôi và Qúy Công ty đã ký kết và thực hiện Hợp đồng này. Theo nguyên tắc thì trong quá trình thực hiện hợp đồng thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết theo thỏa thuận của các bên trong hợp đồng. Tuy nhiên, qua quá trình thực hiện hợp đồng thì Qúy Công ty đã không thực hiện theo đúng thỏa thuận đó.


     Theo quy định tại khoản 2 Điều 30 Luật kinh doanh Bất động sản 2014. Bên thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà, công trình xây dựng khi bên cho thuê có một trong các hành vi sau đây:


        a) Không sửa chữa nhà, công trình xây dựng khi nhà, công trình xây dựng không bảo đảm an toàn để sử dụng hoặc gây thiệt hại cho bên thuê;
       b) Tăng giá thuê nhà, công trình xây dựng bất hợp lý;
      c) Quyền sử dụng nhà, công trình xây dựng bị hạn chế do lợi ích của người thứ ba.
   

 Căn cứ vào quy định nêu trên và các quy định về hợp đồng thuê tài sản tại Bộ luật dân sự 2015 thì Qúy Công ty đã có hành vi “…………………………………………”.  Chúng tôi nhận thấy rằng Qúy Công ty đã vi phạm điều khoản thỏa thuận trong Hợp đồng cũng như đã vi phạm quy định của pháp luật về Hợp đồng cho thuê văn phòng.  Đồng thời Chúng tôi không nhận thấy Qúy Công ty có thiện chí giải quyết vấn đề triệt để. Vì vậy trong trường hợp  này để bảo vệ quyền lợi cho mình Chúng tôi hoàn toàn có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê văn phòng mà không phải bồi thường mà không phải bồi thường thiệt hại cho Qúy Công ty khi thời hạn thuê vẫn còn. Thời gian chấm dứt Hợp đồng bất đầu từ ngày…….tháng…năm 20……
   

 Qúy Công ty vui lòng phản hồi và thực hiện đúng các điều khỏa của Hợp đồng về việc đơn phương chấm dứt Hợp đồng từ phía Chúng tôi.
Trân trọng!

Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                CÔNG TY A
- Như trên;
- ……………;
- Lưu: VT 

…………………………………………………………………………………………………….

Căn cứ pháp lý xây dựng Biểu mẫu:
Bộ luật dân sự 2015;
Luật kinh doanh bất động sản 2014;
Thông tư số: 01/2011/TT-BNV hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản

 

Đây là mẫu biên bản thanh lý hợp đồng trước thời hạn mới nhất mà Cao ốc văn phòng cho thuê Office4u sưu tầm được, hy vọng văn bản trên sẽ hữu ích với nhu cầu của bạn ở thời điểm hiện tại.

Tin nổi bật