Trang chủ BlogTin tức nội bộ

Mẫu Giấy Giới Thiệu Của Công Ty Nhiều Người Dùng Nhất 2019 - Phần 2

08/03/2019 Facebook Google + Twitter

Mẫu giấy giới thiệu của Công ty thường được sử dụng nhiều nhất khi một cá nhân trong công ty được cử đi Công tác hoặc sang Công ty khác để ký hợp đồng và thương lượng với đối tác. Giấy giới thiệu này là tiền đề để chứng minh cá nhân có quyền hạn nhất định - đủ thẩm quyền với công việc và trách nhiệm mình được giao. Bất động sản cho thuê Office4u chia sẻ đến bạn mẫu giấy giới thiệu được sử dụng nhiều nhất trong đầu năm 2019 vừa qua.

Dưới đây là mẫu giấy giới thiệu của Công ty phổ biến nhất hiện nay

mẫu giấy giới thiệu của Công ty

 

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
Số: …(3)/…


Vv:........................ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

............(4), ngày ……tháng … năm 20.…

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi:......................................(2)..........................

Giới thiệu ông, bà (5): ……………….......………………………………………………………….

Chức vụ: …………………………………………………………........………………………….....

Được cử đến (6): …………………………………………………………............………………..

Về việc: …………………………………………………………………………………..................

Mong ……….....................… giúp đỡ ông, bà …………………....................….. hoàn thành nhiệm vụ.

Giấy giới thiệu 
Có giá trị hết ngày
……………………...

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ký tên, đóng dấu)

Cách viết mẫu giấy giới thiệu của Công ty:

  1. Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có) của người được giới thiệu, đây cũng chính là đơn vị ban hành văn bản này.
  2. Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản (cấp giấy giới thiệu) hoặc người giới thiệu.
  3. Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.
  4. Địa danh.
  5. Họ và tên, chức vụ và đơn vị công tác của người được giới thiệu.
  6. Tên cơ quan, tổ chức được giới thiệu.

Đây là mẫu giấy giới thiệu của Công ty đơn giản nhưng đầy đủ nhất hiện nay, bạn có thể copy mẫu trên về và soạn thảo hoàn thiện hơn về thông tin, sau đó ký và giao cho cá nhân được trao quyền.

Tin nổi bật